Krynica Morska - działka budowlana inwestycyjnaPokaż DZIAŁKA BUDOWLANA inwestycyjna Pomorskie 6180 m2 na większej mapie

 

 

 

3)

 

KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TERENU POŁOśONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW TERENU

POŁOśONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAŃSKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 11.MU

2. Powierzchnia:

 

 

0,47 ha

3. Przeznaczenie terenu:

 

 

Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej,

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ w stanie istniejącym;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 50%;

d) linie zabudowy nieprzekraczalne – warunkowana przebiegiem istniejącego kolektora

kanalizacji sanitarnej, w odległości nie mniejszej niŜ 2 m od osi kolektora i zgodnie

z rysunkiem zmiany planu;

e) forma zabudowy – wolno stojąca, dopuszcza się łączenie zabudowy wzdłuŜ drogi dojazdowej

45.KD-D;

f) mała architektura:

-

 

śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do

wymogów segregacji odpadów;

-

 

dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do formy

i stylu zabudowy;

-

 

dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe i lokalizację tymczasowych obiektów

budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi:

-

 

na całym terenie do czasu docelowego zagospodarowania terenu zrealizowanego

zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

-

 

na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami nieprzekraczalnymi dla lokalizacji

zabudowy - dopuszcza się obiekty tymczasowe związane funkcjonalnie z zabudową

zrealizowaną na podstawie ustaleń niniejszej uchwały;

-

 

na terenie objętym pozwoleniem na budowę – w zakresie odpowiednim do prowadzonych

prac budowlanych;

-

 

dopuszcza się tymczasowe zjazdy z ul. Gdańskiej do czasu realizacji dróg dojazdowych

45.KD-D lub/i 49.KD-D, lecz nie dłuŜej niŜ do 2018 roku;

h) inne:

-

 

realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min. +1,60 m

n.p.m.- nie dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych;

-

 

usługi minimum w parterach budynków zlokalizowanych wzdłuŜ drogi dojazdowej

45.KD-D.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

-

 

ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe – do 3;

-

 

do kalenicy – do 12 m;

b) szeroko

 

ść elewacji – nie ustala się;

c) geometria dachu:

-

 

kąt nachylenia – od 30° do 50°;

-

 

kształt dachu – dwuspadowy;

-

 

pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym;

d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budowlanych:

-

 

do czasu docelowego zagospodarowania terenu i na terenie objętym pozwoleniem na

budow

 

ę - dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane o dowolnym gabarycie, formie,

rodzaju konstrukcji i materiale;

-

 

związanych funkcjonalnie z zabudową zrealizowaną na podstawie ustaleń niniejszej

uchwały - dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane w formie werand lub pawilonów

wystawowych, handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych, o przekryciu namiotowym,

powłok pneumatycznych i o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy

11

zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie większej niŜ 150 m2

i wysokości do 5 m;

e) inne:

-

 

zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ

techniczne i gospodarcze.

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia:

a) obszar bezpośredniego zagroŜenia powodzią; dla robót oraz czynności, które mogą utrudnić

ochronę przed powodzią, wymagane jest uzyskanie od właściwego terytorialnie organu

zwolnienia z zakazów określonych w Prawie Wodnym;

b) teren zagroŜony zalaniem:

-

 

wskutek podniesienia się poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.;

-

 

w wyniku spiętrzeń sztormowych do rzędnej +2,20 m n.p.m.;

c) zagospodarowanie terenu w odległości 7,5 m od osi istniejącej napowietrznej linii

elektroenergetycznej 15 kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania wolnostojących

nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony

 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

- nie dopuszcza sięlokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenieśrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

 

:

a) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4;

b) dostosowanie form współczesnej zabudowy (proporcje rzutu do wysokości budynku, dach

dwuspadowy, układ kalenicowy wzdłu

 

Ŝ ul. Gdańskiej) do charakteru tradycyjnej zabudowy

Osady Kuracyjnej w Krynicy Morskiej.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie

odrębnych przepisów:

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu

 

ytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem

administracji morskiej;

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, dla którego

obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego w kompetencji

Wojewody, dotyczące Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”;

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej - w trakcie procedury zmiany

wpisu do rejestru zabytków; na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję

walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego

konserwatora zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostępność drogowa – od planowanych dróg dojazdowych 45.KD-D i 49.KD-D; do czasu ich

realizacji dopuszcza się tymczasową obsługę bezpośrednio z ul. Gdańskiej;

b) wymagania parkingowe:

-

 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom;

-

 

w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz

dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań;

-

 

w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

-

 

w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub apartament;

-

 

w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej;

-

 

w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc

konsumpcyjnych.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wod

 

ę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy własnych

studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę.

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni

ścieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – teren do zdrenowania;

odprowadzenie wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowej.

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej.

12

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych źródeł ciepła; dopuszcza się

dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem.

f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa

 

 

– 30%.

11. Informacje i postulaty nie b

 

ędące ustaleniami zmiany planu

– zaleca się wymianę napowietrznej linii 

średniego napięcia na linię kablową.

 

 

 

 

 

 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TERENU POŁOżONEGO POMIĘDZY UL. GDAŃSKĄ A WODAMI ZALEWU WIŚLANEGO

OD DZIAŁKI NR 368/4 DO DZIAŁKI NR 642

1. Oznaczenie terenu: 14.US/MU

2. Powierzchnia:

 2,92 ha

3. Przeznaczenie terenu:

 

Tereny usług sportu, rekreacji oraz obsługi turystyki, dopuszcza się

zabudowę mieszkaniowo-usługową lub usługową.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkość działki – nie mniejsza niŜ w stanie istniejącym a dla części działki nr 582/1 nie

mniejsza niŜ 2000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 12%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niŜ 70%;

d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu;

e) forma zabudowy – wolno stojąca;

f) mała architektura:

-

 śmietniki - dla terenów sportu i rekreacji przenośne, w formie dostosowanej do

zagospodarowania terenu; dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej

wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów

segregacji odpadów;

-

 

dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do

formy i stylu zabudowy;

-

 

dopuszcza się ogrodzenia aŜurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem

betonowych, dopuszcza się lokalizację ogrodzeń w odległości 3,0 m od rowu

melioracyjnego;

g) inne:

-

 

nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania

terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 niniejszej uchwały;

-

 

realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) na wysokości rzędnej min.

+1,60 m n.p.m.;

-

 

na działce nr 585 dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy między działkami

nr 585 i 584;

-

 

strefa ochrony wału przeciwpowodziowego w odległości 50 m od stopy wału –

zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek,

dołów oraz rowów, a w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału zabrania się

uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów;

-

 

nie dopuszcza się lokalizacji więcej niŜ jednego budynku na działce,

uŜytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie dotyczy to jednego budynku

towarzysz

 

ącego zabudowie podstawowej, stanowiącego jej uzupełnienie o

pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz usługowe;

-

 

lokalizacja rurociągu drenaŜowego do odwodnienia terenu wzdłuŜ wału

przeciwpowodziowego i przy granicy z terenem 15.U,Ut;

-

 

ustala się dojazd wzdłuŜ wału przeciwpowodziowego dla konserwacji tego wału i

urządzeń infrastruktury technicznej.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

-

 

ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe – do 2;

-

 

do kalenicy – do 9 m;

b) szeroko

 

ść elewacji:

-

 

płd. – wsch. – do 12 m;

-

 

pn. – zach. – do 12 m.

c) geometria dachu:

-

 

kąt nachylenia – od 30 °do 50°;

-

 

kształt dachu – dwuspadowy;

-

 

pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyjnym;

d) inne:

-

 

zasady kształtowania zabudowy zawarte w punkcie 4.2. a),b) niniejszej karty

terenu nie dotycz

 

ą budynku towarzyszącego zabudowie podstawowej, dla którego

ogranicza się wysokość do 5 m;

-

 

zakazuje się lokalizacji w budynku suteren i piwnic z pomieszczeniami innymi niŜ

techniczne i gospodarcze.

4.3. ZagroŜenia i ograniczenia:

a) na całym terenie ustanawia się słuŜebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania

działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego;

b) obszar potencjalnego zagroŜenia powodziowego;

c) teren zagroŜony zalaniem wskutek podniesienia się pierwszego poziomu wody

podziemnej.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - zakazuje się lokalizowania

wolnostojących nośników reklamowych i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony

 

 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) zagospodarowanie pasa terenu wzdłu

 

Ŝ brzegu Zalewu Wiślanego zielenią urządzoną;

b) nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć, które w wyniku zalania mogłyby

spowodować zanieczyszczenie środowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

 

:

a) strefa ochrony ekspozycji od strony Zalewu Wiślanego wyłączona z zabudowy

obiektami kubaturowymi – według nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z

rysunkiem planu; dopuszcza się sezonowe zagospodarowanie poza strefą ochrony

wału przeciwpowodziowego w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków i z

właściwym terytorialnie organem administracji morskiej;

b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem ustaleń z punktu 4.1.g).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na

podstawie odrębnych przepisów:

a) teren znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu

uŜytkowania i zagospodarowania terenu naleŜy uzgodnić z właściwym terytorialnie

organem administracji morskiej;

b) teren znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana dla którego

obowiązują zasady zawarte w uchwale nr VI/51/85 W.R.N. w Elblągu opublikowanej

w Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z dn. 10.07.1985 r. Nr 10, poz. 60;

c) teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją nr

136/90 z dnia 25.01.1990 r o wpisie do rejestr zabytków układu ruralistycznego Krynicy

Morskiej. Na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych naleŜy uzyskać pozwolenie właściwego

konserwatora zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostępność drogowa – od drogi dojazdowej 49.KD-D;

b) wymagania parkingowe:

-

 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom;

-

 

w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie

oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkań;

-

 

w zabudowie jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – 1 miejsce parkingowe na

1 pokój;

-

 

w hotelach i zabudowie pensjonatowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub

apartament;

-

 

w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej;

-

 

w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10

miejsc konsumpcyjnych;

-

 

dla terenów sportu i rekreacji - 10 miejsc parkingowych 100 na uŜytkowników.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej; nie dopuszcza się budowy

własnych studni będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę.

b) Odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni ścieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren do zdrenowania; odprowadzenie

wód gruntowych – drenaŜowych, odciekowych i opadowych bezpośrednio do miejskiej

kanalizacji deszczowej lub do rurociągu drenaŜowego zlokalizowanego wzdłuŜ rowu

melioracyjnego, a następnie do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) Elektryczność – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicznych

 

źródeł ciepła; dopuszczasię dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem.

f) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub

odzysku.

10. Stawka procentowa

 

 

– 30%.

11. Informacje i postulaty nie będące ustaleniami planu – proponowane linie nowych

podziałów parcelacyjnych zgodnie z rysunkiem planu